ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย (ต้องเป็นโครงการวิจัยที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร  UBU-REC 01-07  โดยส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางเมล rsmunit@ubu.ac.th และรูปแบบเอกสาร  ดังนี้

(1) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบแหล่งทุนหรือต้นสังกัด/หน่วยงานกำหนด

(2) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-10)   ตัวอย่าง

(3) แบบตรวจสอบเอกสาร (UBU-REC 01-07)

(4) แบบพิจารณาความเสี่ยงในการประเมินโครงการ (UBU-REC 02-07)

(5) แบบคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ร่วมโครงการวิจัย ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย ดังนี้

      5.1  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (UBU-REC 02-10)

      5.2  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี (UBU-REC 04-10)

      5.3  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-14 ปี  (UBU-REC 06-10)  และสำหรับผู้ปกครองของผู้เยาว์ (UBU-REC 07-10)

      5.4  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-17 ปี  (UBU-REC 09-10)

      5.5  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง (UBU-REC 11-10)

(6) แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย ดังนี้

      6.1  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (UBU-REC 03-10)

      6.2  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี (UBU-REC 05-10)

      6.3  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-14 ปี(UBU-REC 08-10)

      6.4  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-17 ปี (UBU-REC 10-10)

      6.5  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง (UBU-REC 12-10)

(7) หากโครงการวิจัยต้องการใช้ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย ให้ปรากฏในขั้นตอนการทำงานว่า “ได้ขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล” หรือ แนบให้หลักฐานการขอใช้ข้อมูลหนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย หนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางราชการ เป็นต้น

(8) เอกสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกของผู้วิจัย หนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางราชการ เป็นต้น

(9) แบบรายงานสรุปผลการวิจัย 

(10) แบบรายงานความก้าวหน้า (UBU-HREC 01-14)

(11) แบบรายงานการแก้ไข 

(12) แบบสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงการ (UBU-REC 01-13)

หมายเหตุ*   ผู้วิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3035   หรือ  rsmunit@ubu.ac.th

****กรณีโครงการที่เข้าข่าย Full Board Review ขอให้ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพียง 4 ชุด