ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : ถ้าเก็บข้อมูลกับอาสาสมัครเสร็จแล้ว เหลือแค่เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องขอต่ออายุใบรับรองหรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องค่ะ ให้เขียนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์ม UBU-HREC 01-15 ส่งได้เลยค่ะ2. ถาม : การขอต่ออายุใบรับรอง ต้องดำเนินการตอนไหน และใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : ผู้วิจัยต้องดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองภายใน 30 วัน ก่อนใบรับรองฉบับแรกจะหมดอายุ โดยมีเอกสารประกอบการขอต่ออายุดังนี้ 1. บันทึกข้อความ นำส่งจากต้นสังกัดของผู้วิจัย 2. แบบรายงานความก้าวหน้า (UBU-HREC 01-14) 3. สำเนาใบรับรองฉบับเดิม **หมายเหตุ หากนักวิจัยยื่นขอต่ออายุใบรับรองมาหลังจากใบรับรองฉบับเดิมหมดอายุไม่เกิน 3 เดือน ฝ่ายเลขานุการฯต้องนำเข้าหารือและพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ พิจารณาก่อน หากหมดอายุเกิน 3 เดือนนักวิจัยจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองใหม่3. ถาม : เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูลกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยแล้ว นักวิจัยต้องทำอะไรต่อค่ะ
ตอบ : นักวิจัยจะต้องดำเนินการส่งสรุปรายงานผลการวิจัย โดยใช้เอกสารตามแบบฟอร์ม UBU-HREC 01-15