ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ศูนย์วิจัยชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค


โพสโดย นาวินี สุตัญตั้งใจ     โพสวันที่ 22 มีนาคม 2564 ,     (อ่าน 644 ครั้ง)  


นายธีระวัฒน์ บุญสม  ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสามัคคี นิคมรักษ์ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค คณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. มข. และตัวแทนชุมชน ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค” เพื่อขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานโดยอาศัยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างรากฐานที่แข็งแรง โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ให้สามารถสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของพื้นที่ตนเอง จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชน” ที่จะเป็นการทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงงานวิจัย นำไปใช้และเกิดประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            สำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อยกระดับการผลิตพืชผักอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายและส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน โดยกลุ่มมีบทบาทที่สำคัญ 3 ด้านได้แก่

1. แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย: กลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไคเป็นแหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยที่สำคัญในตำบลเมืองศรีไค โดยมีผลผลิตตลอดปี ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ สลัด กวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง ผักชี ขึ้นฉ่าย มะเขือเทศ เมล่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตหนูนาในพื้นที่ด้วย

2. แหล่งรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย: ผลผลิตของกลุ่มจะนำออกจำหน่ายให้แก่คนในชุมชนและตลาดปลอดภัย ตลาดพืชผักอินทรีย์ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไคยังรวบรวมผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในพื้นที่อื่น เช่น ตลาดกินสบายใจ

3. แหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทำให้ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานจากผู้สนใจงานด้านเกษตรอินทรีย์อยู่เสมอ เช่น นักศึกษา มอบ. นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้นSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร