ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุม Research Café ครั้งที่ 1/2563


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 10 มกราคม 2563 ,     (อ่าน 1,275 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดการประชุม Research Café ครั้งที่ 1/2563

เรื่อง การเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม SEC203 ชั้น 2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------------------------------------------------

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอขอทุนวิจัย พร้อมเงื่อนไขการขอทุนวิจัยให้เป็นไปตามลักษณะการบูรณาการวิจัยต่างสาขา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ในกรอบการวิจัย 8 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด BCG
  2. ด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบเมืองชายแดนด้านต่างๆ
  3. ด้านการพัฒนาพื้นที่เมืองน่าอยู่
  4. ด้านการพัฒนาต้นแบบเมืองท่องเที่ยวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  5. ด้านการศึกษาวิจัยโรคท้องถิ่นเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่
  6. ด้านการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของพื้นที่
  7. ด้านการจัดการน้ำ
  8. ด้านการพัฒนาวัสดุพลังงาน หรือวัสดุเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น

ทั้งนี้ได้แจ้งปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน และตอบข้อซักถามร่วมกับนักวิจัย

 

เอกสารประกอบการประชุม >> Click

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม >> ClickSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร