ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุม Research Café ครั้งที่ 1/2562


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 1,212 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดการประชุม Research Café ครั้งที่ 1/2562

เรื่อง การเสนอขอทุนวิจัยโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

---------------------------------------------

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงระบบและขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งชี้แจงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) พร้อมด้วยบทบาทการดำเนินงานของ 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  • PMU A หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
  • PMU B หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  • PMU C หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Innovation Agency : NIA)
  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ทั้งนี้ได้แจ้งปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนวิจัยโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน และตอบข้อซักถามร่วมกับนักวิจัย

 

เอกสารประกอบการประชุม >> Click

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม >> ClickSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร