ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ"นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร"


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ,     (อ่าน 647 ครั้ง)  


สรุปเวทีคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้โครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร"

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

----------------------

 

                ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร" โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้บริหารโครงการ ซึ่งได้มีการจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการในประเด็น "ห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการบริหารจัดการตลาดสด" จำนวน 8 โครงการ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง ร่วมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาด เพื่อให้ตลาดทั้ง 2 แห่งเป็นต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการดำเนินงานรอบ 10 เดือน โครงการกำหนดให้มีเวทีคืนข้อมูล เพื่อคืนข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิจัยแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนการวิจัย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ เป็นต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี

 

รายละเอียดข่าวSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร