ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพกิจกรรมเสวนา เรื่อง "ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย" รุ่นที่ 3


โพสโดย อัจฉรา ทังนะที     โพสวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 926 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา

เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 3

วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  2562    ณ ห้องประชุม SC 138  คณะวิทยาศาสตร์

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย”  รุ่นที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

นำเสวนาโดย ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย   

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) มาตรฐานการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

นำเสวนาโดย ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง 

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3) มาตรฐานงานวิจัยทางชีวภาพ 

นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล  

ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

ทั้งนี้ ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในนามผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการดำเนินการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป                                     Search
ลิ้งค์ข่าวสาร