ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง "การสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ" วันในที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ,     (อ่าน 925 ครั้ง)  


กิจกรรมการอบรม เรื่อง  "การสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้อง CMP 101 ชั้น 1 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

---------------------

 

          ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง “การสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้แนวทางการสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติในวันนี้  โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากท่านวิทยากร ซึ่งทางวิทยากรเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยการมีส่วนร่วมกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนกระทั่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของคนในชุมชนและยกระดับเป็นต้นแบบในด้านการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับของกระทรวงสาธารณสุขและขยายผลไปสู่ประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง

เนื้อหาประกอบการบรรยายSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร