ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ,     (อ่าน 792 ครั้ง)  


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลนักวิจัย ผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและ รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และ เพื่อให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ  ตลอดจนกระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยทั้งในและระหว่างสถาบัน สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (Research and Innovations to Strengthen the New Economy)” ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1