ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเปิดเวทีชี้แจง"นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร" วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ตลาดดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


โพสโดย ศุภชัย บุญเฉลียว     โพสวันที่ 1 เมษายน 2562 ,     (อ่าน 977 ครั้ง)  


 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สกว.

 

ร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร"

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-    

 

 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร” โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้บริหารโครงการ      

       จากประกาศแผนนำร่อง “อุบลราชธานีโมเดล” เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ปี เพื่อพัฒนาสู่ “เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหาร” และเพื่อให้ก้าวถึงซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจำเป็นที่จะต้องสร้างสุขภาวะองค์รวมโดยการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม จึงจะสามารถนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการยกระดับการพัฒนาจังหวัดดังกล่าว คือ การพัฒนานวัตกรรมตลาดปลอดภัยอย่างยั่งยืน และตลาดมีบทบาทในการกระจายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค จึงเป็นช่องทางที่สามารถส่งผ่านทั้งความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้ เพื่อสร้างคุณค่าแห่งการเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดอุบลราชธานีให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายในระยะ 20 ปี เพื่อการยกระดับความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงทำการวิจัยแบบบูรณาการในประเด็น “ห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการบริหารจัดการตลาดสด”Search
ลิ้งค์ข่าวสาร