ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการให้บริการวิชาการ ประจำปี 2566

ข้อมูลการให้บริการวิชาการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

     ปีงบประมาณ 2566  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการจากหลายแหล่ง อาทิ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก งบประมาณที่ได้รับการว่าจ้าง  งบประมาณจากค่าลงทะเบียน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

 

ประเภทโครงการให้บริการวิชาการ จำนวนโครงการ งบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ/รับบริการ
การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 15 62,001,008 236
หลักสูตรระยะสั้น UpSkill Reskill  15 2,610,000 39
การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ 4 2,140,000 73
การเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 2 357,500 0
รวม 36 67,108,508 348

 

ข้อมูลการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ประการให้บริการ ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2566 รวม
จำนวนผู้ใช้บริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ 75 56 313
จำนวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 225 490 715
จำนวนผู้ใช้บริการไนฌโตรเจนเหลว / น้ำกลั่น  371 373 744
รวม 671 919 1,590