ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการให้บริการด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566

ในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  2,700,000.00 บาท  จัดสรรในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 1 กลุ่มโครงการ ดังนี้

 กลุ่มโครงการ  จำนวนโครงการ   งบประมาณ (บาท) 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)  14 2,700,000
 รวมทั้งสิ้น  14 2,700,000

 

จำนวนเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 

โครงการ กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบรม 5 องค์ประกอบ 17 - 20 มกราคม 2566  119
  การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน วันที่16-19 พฤษภาคม 2566 96
โครงการเผยแพร่และส่งเสริมการดำเนินงาน อพ.สธ. 1. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.ในงานเกษตรอีสานใต้  ระหว่างวันที่ 10- 19 กุมภาพันธ์ 2566  800
  2. อบรมหลักสูตร 9 ใบงาน ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566  80
โครงการบริหารงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมหลักสูตร 3 สาระ วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566  60
โครงการศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กิจกรรมการทำโปรเจคหนังสั้นของ นศ.คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 60
   ผู้เข้าเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ ณ เฮือนกำนัน 200
  การฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมการประเมิน วันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 29
  การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 22
  ประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 29
  การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางสนับสนุนทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566 22
  การประชุมกลุ่มสมชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนสถานศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 25
การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองอุบลราชธานีเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปีที่ 2) การจัดบูธงานนิทรรศการข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ณ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 10–19 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ 100
การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษปลาเสือตอลายเล็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลุง  22
  2. สร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูลที่โรงเรียนบ้านตุงลุง และสร้างเขตอนุรักษ์ที่ท่าน้ำบ้านตุงลุง วันที่ 2 มีนาคม 2566 52
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ นักเรียน นักศึกา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้และรับแจกกล้าไม้ 244
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรฐานชีวภาพเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ์ตอนล่าง 2 จัดนิทรรศพิพิธภัณธ์ธรรมชาติวิทยาประมงในกิจกรรมงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้ต้อนรับนักวิจัยต่างประเทศที่ขอความอนุเคราะห์ศึกษาตัวอย่างพันธุ์ปลาที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และร่วมเก็บตัวอย่างพันธุ์ปลาเพื่อการวิจัย 40
โครงการรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ตำรับยาสมุนไพรจากหมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายในพิพิธภัณฑ์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์  100
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจาก​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แต่งตั้ง ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจาก​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  32
โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน วันที่16-19 พฤษภาคม 2566 96
  รวมทั้งสิ้น 2,291

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 2566
 มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กันยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม 
เฮือนกำนัน      5,998       5,950    5,900    3,872      3,549    6,512    6,412    6,342    6,412    6,278        6,429    7,105
นิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น       120           27       126        51   -        634       417   -         24   -              2        40
พิพิธภัณฑ์สมุนไพร         90           85        37        28          25        95        85        85        95        58          120        95

 

        

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  (E-Service)

แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 2566
 มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กันยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม 
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย phargarden    59,780      58,915   58,243   55,189     56,252   54,179   55,875   55,912   57,103   53,127      55,923   56,128
ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย thaicruddrug   40,201      40,642   40,180   40,645     39,945   39,238   39,368   39,913   39,769   39,654      39,658   40,189
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง thaiherbarium        402         356       415       389         396       423       362       459       410       441          435       426
ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ thai-remedy     1,015       1,039    1,048    1,061         997       959       978       997       995       978        1,001    1,025

 

 

 

 

ประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566
ประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566