ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

สารบัญ

 

อำนาจในสังคมหลังชาวนา: มองผ่านพิธีกรรม งานบุญผะเหวดของคนอีสาน

Power in Rural Villager Society: Looking through the Lens of Esan People’s Boonpavet Religious Ceremony

ประจวบ จันทร์หมื่น

 

การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า(Slow travel): นิยามและแนวคิด

Slow Travel: A ConceptSurvey

บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเศรษฐกิจยุคใหม่

Human Resource Managementin New Economy

ธเนศ ยุคันตวนิชชัย

 

รูปแบบและพฤติกรรมในการใช้บริการศาสตร์พยากรณ์ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

Mind-sets and Behaviors of Instructors in Thai Higher Education Institutions toward the Use of Fortune-telling Services

ปริญญา นาคปฐม และพิทักษ์ ศิริวงศ์

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนของครู-อาจารย์ในโครงการโรงเรียนSpirit of ASEAN

Factors Affecting the Application of Policies to Promote Multiculturalism in ASEAN: Teachers in the Spirit of ASEAN School

ณฐัพร ไทยจงรักษ์

 

ตำนานเมืองของคนไทเลยกับปฏิบัติการทางสังคม ว่าด้วยสำนึกทางชาติพันธุ์

Tai Loei Myths of Towns and Social Practices related to Ethnic Consciousness

โศรยา ธัญญประกอบ และปฐม หงษ์สวุรรณ

 

แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Guidelines to Enhance Performance Competencies of Teachers in Schools under the Nakhon Ratchasima Provincial Administration Organization.

จติ ติกา ชัยภักดี และทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ

 

ทิศทางการบริหารบุคลากรในโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจ (SMEs) รุ่นใหม่ในอนาคต

Applied human resources management strategies of small and medium sized hotels in Bangkok for the next generation of SMEs business owners

รจิต คงหาญ วิสาขา วัฒนปกรณ์ และเสาวลักษณ์ พรหมหาชัย

 

ส้มปลาโดแม่น้ำโขง: การปรับตัวของชาวบ้านและห่วงโซ่อุปทาน อาหารในลุ่มน้าโขงในระบบตลาด

The Adjustment of Villagers in the Market System and Food Supply Chain in the Mekong River Basin: A Case Study of the Production of Mekong Sour Fish Sausages

สร้อยมาศ รุ่งมณี

 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามแนวทางการหยุด เดิน พูด คุย กับประชาชน (Stop Walk and Talk) กรณีศึกษาตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก

The Satisfaction of People as Service Users upon Stop, Walk and Talk Service: a Case Study of Provincial Police Region 6 in Phitsanulok.

พัฒนพันธ์ เขตต์กัน และยุวดี พ่วงรอด

 

แนวคิดเรื่องมนุษย์ในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปู่สังไขยยะพื้นโลกชาดก

The Concept of Man in ThePathamakapฺPusangkhayapuenlokฺjātaka

วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน

 

ตะกั่วป่าเมืองเก่าที่มีชีวิต: การนาสถาปัตยกรรมโบราณและกิจกรรมรื้อฟื้นเมืองน่าอยู่ มาประกอบสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นพัฒนาสู่การท่องเที่ยวแบบโหยหาอดีต

Living Old Town Takuapa: Ancient Architectures and the Retro Way of Life that Make Up the Local Identity for Nostalgia Tourism 

สกาวรัตน์ บุญวรรโณ และ เก็ตถวา บุญปราการ