ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

สารบัญ

 

Nutrients and Phenolic Acids in Krung Ba Dan (Cyclea barbata Miers) Leaves and Aqueous Extract from Ubon Ratchathani Province

Yuraporn Sahasakul Parunya Thiyajai Wantanee Kriengsinyos and  Somsri Charoenkiatkul

 

Quality Jackfruit Syrup using Different Jackfruit Varieties

Wiriya Phomkong Montira Wachum and Rungtiwa Inree

 

Behaviour of Mahasarakham University Students towards Ready-to-eat food Purchasing at Convenience Stores

Wirut Khajonchai Duljira Sukboonyasatit and Tatdao Phaseepol

 

Sweet Potato and Cassava as Alternative Substrates for Growing Spawn of Shiitake (Lentinula edodes B.) and Lingzhi (Ganoderma lucidum K.)

Theresia Desy Askitosari Maria Goretti Marianti Purwanto and Kezia Eunike Sabrina

 

Consumers’ Acceptance of Chicken Green Curry with Soymilk in Bangkok

Sirison J. Jantapun T. and Puechkamut Y.

 

Macadamia Drying by Microwave Dryer Combined with Hot Air

Nattapol Poomsa- ad and Lamul Wiset

 

Effect of Two-stage Drying on Physical Properties of Chilli (Capsaicum annuum cv.HuarouYon)

Pianpan Supakot Wiriya Phomkong Ekasit Onsaard and Lamul Wiset

 

Effects of Ascorbic Acid and/or Blanching on Quality of ‘Kluai Khai’ and ‘Gros Michel’ Banana Syrups.

Suriyan Supapvanich Patcharee Boonmee and Wassana Thongwatpeng

 

Evaluation of Pharmaceutical Care Program in Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia

Natenaree Sirisopa and Manat Pongchaidecha

 

Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum

Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawong, Jintana Junlatat, and Bung-orn Sripanidkulchai