คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.

คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เกษรบัว

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

กรรมการ

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

กรรมการ

ดร.ติ๊ก แสนบุญ

กรรมการ

ดร.จินตนา นภาพร

กรรมการ

นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ

กรรมการ

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

กรรมการ

นางสาวณัชชา อักษรศรี

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภัสรา ต่างทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

นายมงคล เดชวรรณ

รองประธานกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

ดร.ประยงค์ แก่นลา

รองประธานกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

รองศาสตราจารย์กาญจนา รุ่งรัชกานนท์

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร คำหลอม

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

ดร.นิมมานรดี พรหมทอง

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ 

นายธนันดร ชนะกุล

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางจำลองลักษณ์ ดวงประสาท

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางฉัตรสุดา สุยะลา

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางสุพรรณี ผิวศรี

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางพรทิพย์ วรรณทวี

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

จ่าสิบเอกปราโมทย์ จันทุมา

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นายภัทรทิยะ บุราญรมย์

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางสุวิมล บุญเดีย

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางสาวกันยารัตน์ ตียาพันธ์

กรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางสาวณัชชา อักษรศรี

กรรมการ เลขานุการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางสาวประภัสรา ต่างทอง

ผู้ช่วยเลขานุการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี

ผู้ช่วยเลขานุการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

 

ฝ่ายจัดการฝึกอบรม/ประชุมกลุ่ม/เตรียมความพร้อม และประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทาน

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

นายสุพัฒน์ เงาะปก

กรรมการ

นางอุไรวรรณ บัวสอน

กรรมการ

นางสมหญิง บุตรจอมชัย

กรรมการ

นายธิติกานต์ บุญแข็ง

กรรมการ

นางสาวดารุณี นามห่อ

กรรมการ

นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว

กรรมการ

นางสาวอลิสา เลขะวัฒนะ

กรรมการ

นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง

กรรมการ

นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ ศรีบุญเรือง

กรรมการ

นายณรงค์ พรมรักษ์

กรรมการ

นางสาวขนิษฐา จูมลี

กรรมการ

นางสาววาสนา สะอาด

กรรมการ

นายวีรพันธ์ ศิริศักดิ์ยศ

กรรมการ

นางสาวณัชชา อักษรศรี

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภัสรา ต่างทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ