คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.

คณะกรรมการบริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

รองประธานกรรมการ

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เกษรบัว

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ชัยวณิชยา

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ หอมหวล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย อันพิมพ์

กรรมการ

ดร.ติ๊ก แสนบุญ

กรรมการ

ดร.กันตภณ แก้วทิพย์

กรรมการ

นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ

กรรมการ

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

กรรมการ

นางสาวณัชชา อักษรศรี

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภัสรา ต่างทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวรัสสนันท์ อักษรศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ