คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลสถิติด้านการบริการวิชาการประจำปี 2564

  ปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการจากหลายแหล่ง อาทิ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยานภายนอก งบประมาณที่ได้รับการว่าจ้าง  งบประมาณจากค่าลงทะเบียน ซึ่งในรอบ 6 เดือน มีข้อมูลที่สำคัญ ดังตาราง

 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน

 

  

นโยบายการดำเนินงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก  15 12,000,000
การสร้างเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 1 678,500
รวม 16 12,678,500

 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและอื่น ๆ 

ที่ คณะ 1. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/Non-degree  2. การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1 คณะเกษตรศาสตร์ 1                  200,800 1                2,080,000
2 คณะนิติศาสตร์ - - - -
3 คณะรัฐศาสตร์ - - - -
4 คณะวิทยาศาสตร์ - - 1                   90,000
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5                  299,300 2                  939,700
6 คณะศิลปศาสตร์ 1              548,052.87 2                1,691,888
7 คณะพยาบาลศาสตร์ 1            1,575,000.00 - -
8 คณะเภสัชศาสตร์ 2                  105,000 - -
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2                  410,000 1                  313,321
10 คณะบริหารศาสตร์ - - - -
11 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - -
12 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - - - -
13 สำนักวิทยบริการ - - - -
14 อุทยานวิทยาศาสตร์ - - - -
15 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ - - 2                  322,500
รวม(จำนวน) 12               3,138,153 9               5,437,409

 

จำนวนผู้รับบริการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 

ประเภทผู้รับบริการ จำนวนคน
ครู 0
นักเรียน 0
ประชาชนทั่วไป 0
กลุ่มอาชีพ 0
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 0
รวม 0

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ยังไม่ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนงานที่กำหนด

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการวิเคราะห์ ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 

ประเภทการขอรับบริการ ประเภทของผู้รับบริการ รวม
บุคคลภายนอก บุคคลภายใน
เตรียมตัวอย่าง 0 0 0
วิเคราะห์น้ำแข็ง0 0 0 0
วิเคราะห์น้ำดื่ม 1 3 4
ถ่ายภาพตัวอย่าง 1 7 8
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 36 52 88
ใช้เครื่องมือขั้นสูง 397 9 406
ผลรวมทั้งหมด 435 71 506