ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 2564 รอบ 6 เดือน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 

แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนการของงาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบและกลไก

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานประกอบ

1. ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน

 - ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และโรงเรียน ที่ร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ลงพื้นที่เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นและอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ แก่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 - ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการลงพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแนะแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งสิ้น 7 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564)

 - หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
  

2. การดำเนินงาน

 - ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมถึงบุคลากร ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 - ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ ในวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม SEC 201 อาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 114 คน จาก 31 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ ในวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมทัั้งสิ้น 37 คน จาก 9 หน่วยงาน และในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้า่วมทั้งสิ้น 33 คน จาก 9 หน่วยงาน

    ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้มีการจัดให้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นขึ้น ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 44 คน จาก 22 หน่วยงาน และวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน จาก 18 หน่วยงาน 

 - หนังสือเชิญอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

-หนังสือเชิญประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การติดตามผลการดำเนินโครงการ

 - คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ฝ่ายบริหาร ติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

 -หนังสือเชิญรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

 

 4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

 - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 

ให้ผู้ร่วมโครงการ ประเมินผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในฐานะผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทันที เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยผลการประเมินส่วนนี้จะนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

 - เอกสารสรุปผลการประเมิน