ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 

ประเด็นการมีส่วนร่วม

ผู้มีส่วนร่วม

ผลจากการมีส่วนร่วม

การนำแผนไปปรับปรุงพัฒนา

การประเมินผล

จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและเสนอความต้องการดำเนินงานร่วมกัน โดยในปี 2567  ได้จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการวิชาการ เช่น จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการพัฒนาของชุมชน เพื่อนำปัญหาความต้องการ มาจัดทำโครงการเพื่อให้บริการวิชาการในปีงบประมาณ 2567

* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 42/2566 แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองคณบดีที่กำกับดูแลงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่งรอบมหาวิทยาลัยได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลตำบลธาตุ เทศบาลตำบลคำขวางและองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีหน้าที่ เสนอกิจกรรม โครงการ เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  ติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดการนำความรู้ไปปฏิบัติ ประเมินผลกระทบการดำเนินงาน

จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็น 3 ประเด็นดังนี้

1. การสืบสานประเพณีท้องถิ่น (ฮีต 12 คอง 14)

2. กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

3. การสำรวจรวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำประเด็นความต้องการของชุมชนจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2567 มาประกอบการจัดทำโครงการเพื่อดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. โครงการสำรวจรวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 4 ตำบล รอบมหาวิทยาลัย : ผ้าพระเวส

2. โครงการไม้ผลัดวัฒนธรรม

1. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. ประเมินผลเมื่อดำเนินการสิ้นสุดลงและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
3. ส่งคืนข้อมูลชุมชน