ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2565

     สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ตามแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2565 ได้จัดทำแบบสอบถามกลุ่มผู้เข้ารับบริการจากโครงการต่าง ๆ จำนวน 3,401 คน ผลจากการประเมินสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจเรียงลำดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ จากสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้

          1. ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม (เช่น ตรงกับความต้องการ ความสนใจ เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม) มีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.87

          2. ความพึงพอใจต่อวิทยากร ผู้ให้บริการวิชาการ (เช่นมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่พูด สื่อสารได้น่าสนใจ ให้ข้อมูลตรงประเด็น ถ่ายทอดความรู้ได้ดี) มีความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.66       คิดเป็นร้อยละ 93.12

          3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการจ้างงาน (เช่น การตอบข้อซักถาม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ความสุภาพเรียบร้อย) ความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาระของการอบรม (เช่น ตรงกับความต้องการ ความสนใจ เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม) และความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจระดับมากเท่ากัน คะแนนเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80

          4. ความพึงพอใจต่อกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียน การแจกเอกสาร) และความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรม (เช่นสถานที่ อาหารว่าง อาหาร เอกสารประกอบ) มีความพึงพอใจระดับมากเท่ากัน คะแนนเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.57

      ในประเด็นประโยชน์ / ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการและการนำความรู้ไปใช้ เป็นคำถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ โดยมีคำถามใน 3 เรื่องคือ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ระยะเวลาในการนำความรู้ไปใช้หลังจากร่วมกิจกรรมและ การนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ โดยแต่ละหัวเรื่อง สรุปได้ ดังนี้

     ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด จำนวน 3,337คน คิดเป็นร้อยละ 98.12 จากผู้ตอบแบบสอบถามในข้อคำถามนี้ 3,401คน โดยส่วนใหญ่จะนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีหลังสิ้นสุดการอบรม จำนวน 2,951คน คิดเป็นร้อยละ 86.77รองลงมา 297คน นำไปใช้หลังการอบรมแล้ว 3 เดือน  คิดเป็นร้อยละ 8.73และนำความรู้ไปใช้ได้หลังจากการอบรม 6 เดือน จำนวน 90คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 และอื่น ๆ เช่น ยังไม่พร้อม จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 

 

รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ