ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Pediatric Nursing in the Next Normal Era”
โครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน” กิจกรรมย่อยที่ 2 “พัฒนาศักยภาพการเยี่ยมบ้านขั้นพื้นฐานแก่ผู้ดูแล(CG)และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”
โครงการบริการวิชาการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน” กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ในตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”
โครงการใกล้ชิดใจวัยสูงอายุ