ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ : ความท้าทายในการดูแล (Mental Health Crisis in Thailand’s Digital Age : Challenges in Caring)


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 192 ครั้ง)  


     เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ : ความท้าทายในการดูแล (Mental Health Crisis in Thailand’s Digital Age : Challenges in Caring) ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ วิกฤตสุขภาพจิตและความท้าทายในการจัดการ การฟื้นคืนใจในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อในช่วงวิกฤตสุขภาพจิต และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต อันจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรทางสุขภาพที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชน ในการจัดโครงการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเป็นพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของประชาชนตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ  ศิษย์เก่า บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 127 คน

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย

1. นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ”

2. นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บรรยายหัวข้อ “ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต”

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมันต์  สุนทรไชยา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “ความท้าทายของพยาบาลในการจัดการภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล”

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายหัวข้อ “วิกฤตสุขภาพจิต: มุมมองเพศภาวะ”

5. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต”

6. ทีมวิทยากรอภิปรายการเสวนา เรื่อง “ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต: การดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ”

และมีการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม โดยการนำเสนอ แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตอันจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต และนักศึกษา มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ประเภท Poster presentation (สำหรับนักศึกษาพยาบาล)จำนวน 7 ผลงาน  โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

    รางวัลชนะเลิศ   นางสาวพิชญ์สินี มิตรสานนท์ และคณะ

    ชื่อผลงาน : การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมในโลกเสมือนจริงเพื่อให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า

สังกัด: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฐฐา    วงศ์ทวี และคณะ

    ชื่อผลงาน : การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่อง กัญชาและปัญหาทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้กัญชา

    สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวภัทรานิษฐ์ ไมตรีจิตต์ และคณะ

    ชื่อผลงาน : อโรม่า เสียงพาเพลิน คลายกังวล

    สังกัด: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

     รางวัลชมเชย  ได้แก่

1. นางสาวชลิดาพร    พิมดา และคณะ

ชื่อผลงาน: ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ ความหมกมุ่นครุ่นคิดและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. นางสาววิชชุดา    ชัยเสนา และคณะ

ชื่อผลงาน: การปรับตัวและภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ Generation Z  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. นางสาวกนกวรรณ จูมเกตุ และคณะ

ชื่อผลงาน: ความสัมพันธ์ของความเครียด และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. นางสาวศศิธร  ทราธร และคณะ

ชื่อผลงาน: ความเครียดและภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

สังกัด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Search
ลิ้งค์ข่าวสาร