ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน" กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ภายใต้โครงการบริการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินจัดกิจกรรมย่อยที่ 1 “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาวะที่ดี สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จำนวน 85 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ดูแล (CG) และ อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนอันตรายจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง”, การสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำตาลในเลือด การรับประทานอาหารและการใช้ยา และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ได้แก่ การตรวจตา ไต และเท้า

    โพสเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2565