ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง




งานบริการวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ วัดบ้านศรีไคออก หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังโดยชุมชนมีส่วนร่วม 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานบริการในชุมชนและประชาชนในชุมชน 3) เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

    โพสเมื่อ : 3 มีนาคม 2563