ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฏิทินการดำเนินงานการรับรองกลุ่มหรือศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์เชี่ยวชาญ ประจำปี งบประมาณ 2567 ภายใน 2 ตุลาคม 2566


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 8 กันยายน 2566 , 16:33:26     (อ่าน 29 ครั้ง)  


ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่อง การรับรองและการสนับสนุนศูนย์วิจัย ศูนย์บริการ วิชาการ และศูนย์เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ดำเนินการรวบรวม ข้อมูลกลุ่มหรือศูนย์ที่มีความประสงค์จะขอรับการรับรอง และจัดการประเมินคุณสมบัติ และให้ความเห็นเสนอ อธิการบดีเพื่อประกาศรับรองสถานะของกลุ่มและศูนย์ 
โดยให้ดำเนินการปีละหนึ่งครั้ง และจัดทำเป็นประกาศ ของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองสถานะกลุ่มหรือศูนย์นั้น 
 
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับรองกลุ่มหรือศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการ 
และศูนย์เชี่ยวชาญ ประจำปี งบประมาณ 2567 บุคลากรที่มีความประสงค์จะเสนอขอรับการรับรองกลุ่มหรือศูนย์ ขอให้จัดทำข้อมูลตาม แบบฟอร์มกำหนด 
สามารถดาวน์โหลดประกาศ ปฏิทินการดำเนินงานและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubu.ac.th/web/files_up/00102f2023091315060241.pdfหรือสแกน QR Code 
ท้ายบันทึก ข้อความ ทั้งนี้ กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1