ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 , 10:27:22     (อ่าน 23 ครั้ง)  


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้ประกอบการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการให้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปต่อยอดให้ก่อเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของศาสตร์ทางการศึกษาต่อไป

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ทางการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
3. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาและการขยายเครือข่ายการทำผลงานวิจัย ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ

ระยะเวลา

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566https://www.conference.edu.nu.ac.th/ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1