ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอแจ้งแนวทางในการขอต่ออายุใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย น.ส.ปิยะนุช สิงห์แก้ว     โพสวันที่ 21 ตุลาคม 2565 , 15:29:30     (อ่าน 186 ครั้ง)  


         จากการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติกำหนดแนวทางในการขอต่ออายุใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ได้นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

           การนี้ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอแจ้งแนวทางในการขอต่ออายุใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

           1. โครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว และมีความประสงค์ขอต่ออายุใบรับรอง ให้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ พร้อมแนบแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยวันที่ให้การต่ออายุจะมีผลต่อเนื่องจากใบรับรองฉบับเดิม

           2. กรณีโครงการวาิจัยที่ไม่สามารถยื่นขอต่ออายุใบรับรองภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ ให้ผู้วิจัยแนบเอกสารชี้แจงเหตุผลการขอต่ออายุล่าช้า และแนบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยวันที่ให้การต่ออายุจะมีผลนับจากวันที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการต่ออายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม   https://www.ubu.ac.th/web/rsu/content/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/