ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอเอกสารเชิงหลักการ (concept paper)
แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะชุดโครงการ (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะโครงการเดี่ยว/โครงการย่อย (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มค่าตอบแทนตีพิมพ์
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อม หลักสูตรระยะสั้น 2564