ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านบริหารงานทั่วไป   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มของใช้รถยนต์ (ส่วนกลาง) .pdf
แบบฟอร์มขออนุมติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ.pdf
ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู )A4.Excel
ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ.Excel
ฟอร์มรายงานการเดินทาง.Excel
ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ใบสีชมพู )A4.pdf
ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ.pdf
ฟอร์มรายงานการเดินทาง.pdf
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (2 รายการ)