ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ด้านวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
ตารางรางเทียบโอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ
ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิศวกรรมเคมี
ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2561
ตารางเทียบโอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า