คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่่เกี่ยข้อง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533

>>> พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

>>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

>>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

>>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญและเงินผลประโยชน์

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

>>> กฎกระทรวง กำหนดบัญชีเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554