นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      


" คำถามที่ถามบ่อย UBU FAQ"คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)


Q : ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว แต่ทำไมสถานะการชำระเงินไม่ขึ้นว่าชำระเงิน ?
A: ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 1 วันทำการ ในกรณีที่ชำระเงินวันศุกร์ จะสามารถตรวจสอบได้ในวันจันทร์ถัดไป
Q : สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ผ่านช่องทางใดบ้าง?
A: ผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และเคาท์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่ง
Q : การชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชำระในอัตราเท่าไหร่?
A: มหาวิทยาลัยฯ มีประกาศกำหนดอัตราค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามจำนวนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคของหลักสูตร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินตามอัตราที่กำหนดไว้
Q : หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จะสามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่?
A: ไม่สามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
Q : หากต้องการติดต่อขอทราบข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ต้องทำอย่างไร ?
A: สามารถติดต่อขอข้อมูลผลงานวิจัยที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ได้ที่ หน่วยจัดการสิทธิเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 045-433456
Q : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการด้านใดบ้าง ?
A: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้บริการทดสอบต่าง ๆ ได้แก่ บริการทดสอบคุณสมบัติทางเคมี บริการทดสอบโปรตีน บริการทดสอบลักษณะ / คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ บริการทดสอบตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผู้สนใจใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-3533079 ในวันและเวลาราชการ
Q : อยากทราบว่ามีช่องทางการขอรับเอกสารทางการศึกษาอย่างไรบ้าง ?
A: ช่องทางการขอรับเอกสารทางการศึกษา ดังนี้
(1) ขอรับด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียน ฯ โดยชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท ที่กองคลัง
(2) ผ่าน Email : reg@ubu.ac.th โดยชำระค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 869-216681-2 ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรายได้) และงานทะเบียนฯ จะนำส่งให้ผู้ขอทางไปรษณีย์
Q : นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและได้รับผลการเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรกำหนดแล้ว จะได้รับเอกสารคุณวุฒิ (หนังสือรับรองคุณวุฒิและใบระเบียบผลการเรียน) ช่วงใด ?
A: เมื่อผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะสังกัดเรียบร้อยแล้ว โดยระยะเวลานับจากวันที่ผลการเรียนครบทุกรายวิชาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ (1 เดือน)
Q : หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – สกุล หรือ วัน/เดือน/ปี เกิด หรือข้อมูลที่อยู่ ต้องทำอย่างไร ?
A: ขอเปลี่ยน/แก้ไขข้อมูลประวัตินักศึกษาได้ผ่านคำร้องออนไลน์ของระบบบริการการศึกษา (www.reg.ubu.ac.th) โดยต้องแนบไฟล์สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขอแก้ไข
Q : หอพักสวัสดิการกับหอพักธรรมดามีความแตกต่างกันอย่างไร ?
A: หอพักนักศึกษาแบบสวัสดิการเป็นหอพักนักศึกษาแบบห้องน้ำรวม ซึ่งประกอบไปด้วย หอพักราชาวดี 1 (หอพักหญิง) หอพักราชาวดี 2 (หอพักหญิง) และหอพักราชพฤกษ์ 2 (หอพักชาย) สามารถดูรายละเอียดบรรยากาศของหอพัก ได้ที่ (คลิกดูรายละเอียด)
Q : อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษามีอัตราเท่าใด ?
A: นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษาได้ที่ (คลิกดูรายละเอียด)