คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปริญญาตรี | Bachelor Degree

Loading...

Loading...

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology

     คณะวิทยาศาสตร์ | Faculty of Science

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (Bachelor of Science Program in Information Communication Technology)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
  (Bachelor of Science Program in Microbiology)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
  (Bachelor of Science Program in Chemistry)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์  
  (Bachelor of Science Program in Biomedical Physics)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 
  (Bachelor of Science Program in Data Science and Software Innovation)
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  (Bachelor of Science Program in Environmental Science)
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  (Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety)
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
  (Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technology)
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  (Bachelor of Science Program in Biology)
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  (Bachelor of Science Program in Mathematics)

     คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  (Bachelor of Science Program in Agriculture)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  (Bachelor of Science Program in Food Technology)

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  (Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering)
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  (Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering)
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  (Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering)
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering)
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
  (Bachelor of Engineering Program in Chemical and Biological Engineering)
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  (Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering)

     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | Faculty Of Applied Art & Architecture

 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  (Bachelor of Architecture Program in Architecture)

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | Health Science

     คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  (Doctor of Pharmacy)

     คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  (Bachelor of Nursing Science)

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | College of Medicine and Public Health

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  (Doctor of Medicine Program)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  (Bachelor of Science Program in Environmental Health)
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  (Bachelor of Public Health Program in Public Health)

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Humanities and Social Science

     คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  (Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Management)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  (Bachelor of Arts Program in English and Communication)
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  (Bachelor of Arts Program in Social Development)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
  (Bachelor of Arts Program in Chinese and Communication)
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
  (Bachelor of Arts Program in Thai and Communication)
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
  (Bachelor of Arts Program in Japanese and Communication)
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
  (Bachelor of Communication Arts Program in ASEAN Languages and Cultures)
 8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  (Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts)
 9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
  (Bachelor of Education Program)

     คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  (Bachelor of Business Administration Program in Marketing)
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  ** ชื่อสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  (Bachelor of Business Administration Program in Business Management)
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
  (Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management)
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  
  (Bachelor of Business Administration Program in Finance and Investment)
 5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  (Bachelor of Accountancy)
 6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  (Bachelor of Business Administration Program in International Business Management)   

     คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | Faculty Of Applied Art & Architecture

 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์
  (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Innovation Crafts Design)

     คณะนิติศาสตร์ Faculty of Law

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  (Bachelor of Laws)

     คณะรัฐศาสตร์ Faculty of Political Science

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
  (Bachelor of Political Science Program in Goverment)
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  (Bachelor of Public Administration Program in Public Administration)