คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)    ดาวน์โหลด
 คำอธิบายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    ดาวน์โหลด
 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2570)    ดาวน์โหลด
     
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงาน    
 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 3    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OKRs ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3    ดาวน์โหลด