ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (U - Place at Ubonratchathani University)

"Your happiness will always be my Top Priority"       

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ยูเพลส"  เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย  ก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549  เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา  วิจัย  ประชุมสัมมนา และฝึกงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งเปิดให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  บริษัททัวร์  นักท่องเที่ยวต่างชาติ  และบุคคลภายนอก  สถานที่ตั้งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารเทพรัตนสิริปภา  ณ เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ยูเพลสยินดีต้อนรับ บริการด้วยใจ และดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ คือ "ยูเพลสจะเป็นสถานปฏิบัติการที่ให้บริการห้องพัก  การจัดเลี้ยง  ประชุมสัมมนา  อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพในระดับสากล"

 

เลขที่อนุญาต SHA  B4536

อีกหนึ่งมาตรฐานของการบริการ สถานปฏิบัติการการโรงแรม และการท่องเที่ยว หรือโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ผ่านการประเมิน SHA ได้รับตราสัญลักษณ์ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ เตรียมความพร้อมสู่วิถีชีวิต New Normal และนำไปสู่การ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งสถานปฏิบัติการได้ผ่านการประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA รับรองคุณภาพเมื่อวันที่  6  สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

       

Youtube

รสชาติที่คุ้นเคย ในสถานที่ที่คุ้นชิน
บรรยากาศโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี