ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ฐานข้อมูลนี้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี "บุญบั้งไฟ" ซึ่งเป็นประเพณีขอฝน และเป็นงานบุญหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสานที่จัดเป็นงานใหญ่มากที่สุดในพื้นที่อีสานและในชาวอีสานอพยพ และเป็นงานประเพณีที่เมืองยโสธรจัดเป็นประเพณีประจำท้องถิ่น 

 

ความนิยมในงานบุญบั้งไฟและการจุดบั้งไฟของชาวอีสานในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นนัยยะของงานบุญที่มีมากกว่าการเป็นประเพณีเพื่อขอฝน สร้างความสามัคคี หรือ งานบุญเพื่อความผ่อนคลาย การเป็นงานบุญเพื่อความสนุกสนานหรือคลายความกดดันจากการใช้ชีวิตประจำวันยังคงเป็นนัยยะที่ยังคงอยู่ในเนื้อหาของงานบุญ แต่ทว่าแนวคิดเกี่ยวกับการขอฝนกลับลดน้อยลง บางท้องที่จัดขึ้นเพื่อแสดงโชว์ หรือเพื่อการอนุรักษ์ และบางท้องที่ก็จัดขึ้นเพียงเพื่อรองรับการพนันเท่านั้น

 

ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของประเพณี คติความเชื่อ การจัดงานประเพณีที่มีอยู่ทั่วโลก ผลงานและบทความทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสารหายาก และข่าวเกี่ยวกับงานประเพณีดังกล่าว