คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ University of Muhammadiyah Yogyakarta ในวันที่ 29 มิ.ย. - 12 ก.ค 57


โพสโดย นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ     โพสวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ,     (อ่าน 229 ครั้ง)  


                 นางสาวฉัตรฐริกา ทาระหอม นางสาวทิพวรรณ หาญพิรมย์ นางสาวพรพิมล สุพล และนางสาวณัฏฐณิชา ทรงดร นักศึกษาพยาบาลผู้ได้รับคัดเลือก ให้เดินทางไปศึกษาดูงานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ University of Muhammadiyah Yogyakartaในระหว่างระหว่างวันที่  29 มิถุนายน –12 กรกฎาคม 2557

                 นักศึกษาทั้ง 4 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงาน ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในครั้งนี้ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจากสำนักนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยความร่วมมือของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการจัดงานวิชาการและศึกษาดูงานในด้านการพยาบาล ของ University of Muhammadiyah Yogyakarta ในระหว่างระหว่างวันที่  29 มิถุนายน –12 กรกฎาคม 2557