ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา ภายใต้โครงการสโมสรนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 2


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 17 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 343 ครั้ง)  


เมื่อวันที่  16-17 มีนาคม  พ.ศ. 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา ระยะที่ 2 จำนวน 2วัน  ณ  เขื่อนสิรินธร  ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการประเมินผลโครงการและความสำเร็จของแผนพัฒนาศึกษารวมทั้งมีการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งสโมสรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (SWOT analysis) และกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการวางแผนและสร้างสรรค์โครงการงานสโมสรนักศึกษา (work shop) ตามกระบวนการ PDCA

 

โดยมีท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายเสกสันต์ วิชัยพล เป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พานักศึกษาร่วมกลุ่มทำกิจกรรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งสโมสรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ (SWOT analysis) และกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการวางแผนและสร้างสรรค์โครงการงานสโมสรนักศึกษา (work shop) ตามกระบวนการ PDCA” พร้อมด้วย คณาจารย์งานพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ในเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเพื่อเป็นการส่งมอบงานให้แก่สโมสรนักศึกษาปีการศึกษาต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ ยังคงวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้เช่นเดิมเพื่อให้สโมสรนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนางานของสโมสรนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ