ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา ภายใต้โครงการสโมสรนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ระยะที่1 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 5 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 208 ครั้ง)  


เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น & สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในโครงการ สานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา

โดยมีท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่งานสร้างสรรค์สโมสรนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฬาภรณ์  ตั้งภักดี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมพัฒนานักศึกษา” พร้อมด้วย นางอภิชญา สมหาญ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา นางสาววรรณวิสา  ศรศักดา นางสาวศกลวรรณ วิชาธรรม ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และ ทีมสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนำเสนอ ระบบการทำงานและการกำหนดทิศทางกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาปัญหาและอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาของทีมสโมสรนักศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของทีมสโมสรนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน  ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom

และต่อด้วยกิจกรรม หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ยังมีพี่ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เคยทำงานในสโมสรนักศึกษา มาพบปะพูดคุยในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย