ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU Good Citizen Award 2022


โพสโดย ปิยะนุช บุญไพโรจน์     โพสวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ,     (อ่าน 128 ครั้ง)  


           สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม เชิดชูเกียรติพลเมืองดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565  (UBU GOOD CITIZEN AWARD 2022) เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาและนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเชิดชูเกียรติคณะที่มีผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนักดีต่อสังคม โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  เมื่อวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2566 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         โอกาสนี้ ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบรางวัล ดังนี้

รางวัลประเภทคณะ

1. UBU Unity Award (คณะสามัคคี) โดยมีร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรม เทียบกับจำนวนนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมดของคณะ สูงที่สุดในรอบปีการศึกษา 2565 และสูงกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ 134.8)

2. UBU Blood donation Award (คณะใจบุญ) โดยมีร้อยละของนักศึกษาที่บริจาคโลหิตเทียบกับจำนวนนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมดของคณะ สูงที่สุดในรอบปีการศึกษา 2565 และสูงกว่าร้อยละ 20 (ร้อยละ 27.6)

3. คณะประชาธิปไตย โดยมีร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดของคณะ สูงที่สุดและสูงกว่าร้อยละ 70 (ร้อยละ 89.33)

.

รางวัลประเภททีมและบุคคล

1. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา

- นางสาวศุภานันท์ บุญสังข์ (นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565)

2. รางวัลกันเกราทอง ด้านวิชาการและวิชาชีพ

- นายพุฒิพงศ์ ปัดถาอมรหิรัณย์* 

- นางสาวชนาภา ตาลกุล *

- นางสาวจินดารัตน์ วิโรพรม * 

- นางสาวเบญจวรรณ จินันทุยา * 

- นางสาวพรธีรา บันลือหาญ *

- นางสาวจุฑาภรณ์ มุลตรีบุตร ** 

- นางสาวสุรนาถ ปัญญาดี **

- นางสาววาริษา กิ่งภูเขา **

- นางสาวจณิสตา จินตคณิต **

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด Poster presentation กลุ่มวิจัยเชิงทดลอง ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.เกษร สายธนู)

**รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวด Poster presentation กลุ่มนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพยาบาลพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์)

3. รางวัลกันเกราทอง ด้านการบำเพ็ญประโยชน์

- นางสาวสุชาดา ฐานชูมั่น (รางวัลต้นกล้าแห่งความดี สาขาจิตอาสาดีเด่น จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2565)

4. รางวัลกันเกราทอง ด้านคุณธรรม จริยธรรม

- นางสาวชุติมาพร สีจันลา (รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564)

5. รางวัลกันเกราทอง ด้านผู้นำนักศึกษา

- นางสาวกชกร รัชชปัญญา สมาชิกสภานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

- นางสาวปิยธิดา สารีธี สมาชิกสภานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

- นางสาวเบญจรัตน์ วะยะลุน สมาชิกสภานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

 

ลิ้งค์ภาพกิจกรรม อัมบั้มที่ 1

https://drive.google.com/drive/folders/1C0Uagghi2SrsjKraro4Sk08uhQVtu2fu?usp=sharing

.

ลิ้งค์ภาพกิจกรรม อัมบั้มที่ 2

https://drive.google.com/drive/folders/1ucGtkKp9AN9NX7iKqfH20hHDaOj1ZQOq?usp=sharing