คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายรวมจิต ผูกใจ สายใยรัก ดอกพะยอม


โพสโดย นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ     โพสวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ,     (อ่าน 207 ครั้ง)  


ดูภาพกิจกรรม    
               คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายรวมจิต ผูกใจ สายใยรัก ดอกพะยอม

ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างเสริมความรักความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีม และพัฒนาทักษะการสื่อสารในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วม 180 คน ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยกิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้ฝึกวินัย กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ภายใต้กระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการทำงานเป็นทีม มุ่งเน้น การสร้างความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ความอดทน ภาวะผู้นำ ความเสียสละ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา อีกด้วย
คณะฯ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย วิทยากร สถานที่ และการอำนวยความสะดวก จากกรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรณ อาษารัฐ และอาจารย์ภาคิณี เดชชัยยศ วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี