ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ตำแหน่งทางวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
เอกสารแจ้งเวียน
     ศธ 0529.2.3_ว2460 (8สค60)การตอบข้อหารือเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการประเมินการสอนและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     ศธ 0529.2.3_ว2443 (4สค60) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ม.อุบล เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ม.อุบล ฉบับลงวันที่ 16 ก.พ.60
     ศธ 0529.2.3_2707 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ตอบข้อหารือ คณะพยาบาลศาสตร์
     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561
     ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 (เอกสารแนบท้าย)
     การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สิงหาคม 2566)