ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย กับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ,     (อ่าน 66 ครั้ง)  


               วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสมบัติวอทอง เวลา 08.30-16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดี ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PDR) จำนวน 13 ท่าน นำโดย ท่านคณบดี ท่านนางพัดสะนี พูวัน Ms.PHATSANY PHOUVANH        Dean of Faculty of Law and Administrationและคณะอาจารย์อีก 12 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายคลินิก การดูแลนักศึกษาฝึกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การผลิตผลงานวิชาการ การผลิตผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ตลอดจนการบริหารจัดการห้องสมุด มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางและแขกผู้มาเยือนได้กล่าวชื่นชมถึงความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าในการบริหารงานของคณะแม้จะมีบุคลากรอย่างจำกัด

ข่าวโดย กนกวรรณ ผ่องแพ้ว

ภาพข่าวโดย ณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง