ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ,     (อ่าน 36 ครั้ง)  


งานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางอันส่งผลดีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร สังคม ประเทศชาติหรือนานาชาติ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ เป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการกฎหมายและด้านวิชาการนิติศาสตร์  โดยมีผลงานที่เป็นตำราทางกฎหมายหลายเรื่อง รวมถึงมีบทความทางวิชาการและงานวิจัยมากมาย ผลงานทางวิชาการของท่านได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการนิติศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายอาญาที่เสมือนเป็นหลักและแนวคิดทฤษฎีให้นักกฎหมายในรุ่นหลังได้ศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดอันเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม

           ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ เป็นผู้มีคุณูปการสำคัญต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเคยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายในรายวิชากฎหมายอาญาภาคทั่วไปและกฎหมายอาญาภาคความผิด ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน

            ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ เป็นผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อวงการศึกษามาโดยตลอด ทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นครูด้านกฎหมายในการให้ความรู้แก่นักศึกษาสามารถสอนสั่งแนะนำลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จ ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการพัฒนาวงการนิติศาสตร์ของประเทศไทย

            จากผลงานอันโดดเด่นและการอุทิศตนเพื่อวิชาชีพและสังคมมาโดยตลอด จนเป็นที่ประจักษ์ว่าศาสตราจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมาย
เป็นแบบอย่างที่ดีในการการอุทิศตน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอนุมัติปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

** ขอขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565