ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานด้านการวิจัยของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์

 

ปี

รางวัล/ผลงาน

ชื่อบุคลากร

2565

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 

2565

รางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ชื่อโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ อำนาจเจริญ 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

2565

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค

 

2564

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

2564

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ.ดร.วศิน โกมุท

 

     

2563

นักวิจัยผู้มีผลงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรตินักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ.ดร.คำล่า มุสิกา

 

 

2562

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

2562

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

อ.ดร.คำล่า  มุสิกา

อ.ดร.วศิน โกมุท 

อ.จักเรศ  อิฐรัตน์

อ.วิชุลดาพิไลพันธ์

2562

นักวิจัยผู้มีผลงานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ

 

 

2561

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์