ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
การลา
     แบบฟอร์มใบลา
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
     ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
     ลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
     ตัวอย่างบันทีกข้อความ
     แบบฟอร์มขอตำแหน่งทางวิชาการ
     แบบประเมินผลการสอน
ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป)
     ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
การจัดทำสัญญาจ้าง
     ประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
     แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     การประเมินบุคลากรสายวิชาการ
     การประเมินบุคลากรสายสนับสนุนสวิชาการ
ใบสมัคร
     ใบสมัคร
สวัสดิการบุคลากร
     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบฟอร์มอื่นๆ