ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์ม
     หนังสือรับรอง
     ขอข้อมูล
     แบบใบลา
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฯ
     ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป)
     ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
     แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
การจัดทำสัญญาจ้าง
     ประกาศ ระเบียบ
     แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัคร