คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการขยายเวลาศึกษา
แบบรายงานผลการศึกษา (กรณีรายงานตตัวกลับแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
บันทึกข้อความขอขยายเวลาศึกษา
บันทึกข้อความขอรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง กรณีขยายเวลาศึกษา