คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น   | ค้นหาเอกสาร
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
แบบคำขอกำหนดตำแหน่งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพสำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
แบบตรวจสอบรายการเอกสารที่ส่งเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น (check list)
ใบสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการคณะ