คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ   | ค้นหาเอกสาร
ตัวอย่างบันทึกขอรับการประเมินการสอน
ตัวอย่างบันทึกขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กรณีประเมินผลการสอนแล้ว
ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวอย่างบันทึกขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติใช้เอกสารประกอบการสอน