ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งานการเงิน   | ค้นหาเอกสาร
กิจกรรมหลักสูตร
     ขออนุมัติกิจกรรมและขอใช้เงินหลักสูตร
     เบิกจ่ายกิจกรรมในหลักสูตร
     ขออนุมัติปฏิบัติงงานนอกเวลาราชการ(OT.)
     เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT.)
     ขออนุมัติบุคคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
     ขออนุมัติการจ่ายเงินรางวัลไปยังอธการบดี(อยู่ระหว่างปรับปรุง)
     เบิกจ่ายเงินรางวัลนักศึกษา
     ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ดูเอกสารกิจกรรมหลักสูตรที่ซ่อนอยู่ (34 รายการ)
กิจกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป
     ขออนุมัติกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงินรายวิชาศึกษาทั่วไป
ไปราชการ ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
     แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน เทียบเท่าอัตราภาคพื้นดิน
     แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
แบบฟอร์มต่างๆ
     แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลการโอนเงินยืมของคณะ
     ใบรับรองการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
     ใบรับรองการแปลใบเสร็จรับเงิน
     ใบรับรองการจ่ายเงิน
แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
     ใบรับรองการแปลหลักฐานการเงิน/ใบเสร็จรับเงินต่างประเทศ
     ใบรับรองค่าวัสดุและจ้างเหมาบริการ
     แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้งนักศึกษาเพื่อช่วยงานโครงการวิจัย
     แบบฟอร์มขอแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ขออนุมัติแผนงบประมาณกิจกรรม และ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณหลักสูตร
     ขออนุมัติแผนกิจกรรมหลักสูตร
     ขออนุมัติปรับแผนหลักสูตร