คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

1. ที่มา (คลิก)

2. ขั้นตอนและแผนผังขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ (คลิก)

3. แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในประเทศและต่างประเทศ (PDF/DOCX)

4. เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อการตรวจร่าง MOU โดย นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (คลิก)

5. แบบตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ภาษาไทย (คลิก)

6. แบบตัวอย่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด ภาษาอังกฤษ (คลิก)

7. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ (คลิก)